Modeller & Processer

LOVAK MODELLEN - en analys av företagskulturen

Vi menar att lyckosamma organisationer har inte tur, utan planerar sin framgång.

 • Vi arbetar efter de fem perspektiven:

  1. Strukturkapital

  2. Relationskapital
  3. Utvecklingskapital
  4. Symbolkapital
  
5. Kunden

När vi går in i ett uppdrag väljer vi att tillsammans med kunden titta på verksamheten ur dessa fem perspektiv, för att se status på organisationen samt se vilka funktioner som behöver stärkas/utvecklas.

Till vår hjälp har vi flera moderna verktyg, men grundsynen i allt vi gör är att vi vet att det är människorna i organisationen som ger verksamhetens framgång.

Utvecklingsprocessen hos en människa 

För att förstå min kontext behöver jag först förstå mig själv.

Våra utvecklingsinsatser för ledare och medarbetare bygger på denna processmodell.

Exempel från en långsiktig LOVAK partner process

(c) LOVAK Partner Processen (sammanfattat)

Vi har vid flera tillfällen fått förmånen att arbeta med organisationer/verksamheter under längre tid med syfte att åstadkomma en förändring i företagskulturen. Ett sånt arbete inbegriper alla nivåer i organisationen, och tar kalendertid. Även om varje insats kanske tar från en halv till två dagar, och ibland kanske enstaka timmar, så krävs att de görs vid flera tillfällen, kontinuerligt och att det löper tid för förändring emellan.

Varje grupp och organisatorisk nivå kräver en anpassad insats.Tex ledning, chefer, medarbetare, styrelse och ibland även ägare. Det kan även framkomma behov av kompetensutveckling inom specifika områden som sälj, projektledning, ledarskap eller något annat.

Innan vi går in i en process så vill vi föra en dialog på ledningsnivå om vad man vill uppnå.Vilka resultatförväntningar man har, vilka beteenden och eller attityder man vill förändra, och utifrån detta definiera vilka mätetal som är viktiga. Det gör vi genom bla mätningar av Inledningsskede hos hela personalen, Intervjuer med nyckelpersoner och definition av kritiska framgångsfaktorer utifrån LOVAK-modellen.


Därefter börjar arbete med att utveckla och förankra förändringen hos alla i organisationen, via föreläsningar, utbildningar till olika definierade grupper, utveckling av ledningsgrupp, förankring i styrelse, chefer och nykelpersoner.Vi förordar gärna en styrgrupp och för en dialog med facket vid ett tidigt skede i processen.

Delaktighet, dialog, tillit, engagemang, ansvarstagande och förebild är exempel på ord som förekommer ofta. Här vill vi gärna integrera denna del med den aktuella kundens egna värdegrunder, strategier, grund för prioriteringar och beslut mm mm.

För dig som är intresserad av en mer ingående beskrivning av varje del och flödet är du välkommen att kontakta oss på LOVAK.

Organisationers utveckling och Människors medvetandegrad

Forskning, bakgrund och omarbetning bygger på KBT, NLP och Redifining organizations och denna har vi omarbetat och gjort en tankemodell av för hur vi utvecklas och en enklare självskattningsmodell för att definiera var verksamheten är idag och vart vi vill sträva i vår kultur- och verksamhetsutveckling. 

Image
Image

Medarbetarundersökning med snabb återkoppling och dialog


LOVAK har tagit fram ett molnbaserat undersökningsverktyg som mäter och analyserar gruppens situation. Det ger en snabb scanning av läget som ger en aktuell bild av nuläget. Den uppmanar till dialog med den egna gruppen om relevanta saker med korta ledtider för att undanröja distraktioner som missuppfattningar, brist på information eller vad som helst som avleder gruppens fokus.

Image

Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens