Högre Ledarskap, HL

pfl_hakan
Utbildningen har ett fokus kring fyra perspektiv Strukturkapitalet, Relationskapitalet, Utvecklingskapitalet samt Symbolkapitalet. Utifrån dessa fokuserar vi på insikt och medvetenhet, samt hur alla medarbetare i en verksamhets utveckling i allt högre grad har ett gemensamt ansvar.
- Vad skapar förutsättningar i en organisation för att uppleva en kombination av prestation och lust?
- Vad i vår företagskultur uppmuntrar till att alla bidrar, tillhör utvecklas och bekräftas?

Under utbildningen kommer du som deltagare att få verktyg som dels är kopplade till dig själv och din syn på dig själv, men även hur omgivningen ser på dig som person och ledare. Moderna svenska mätverktyg kommer att tillämpas där vi gör mätningar på hur individen i ledarens arbetsgrupp upplever sin vardag för att kunna prestera. Vi kopplar detta till diskussioner kring lönsamhet och nyckeltalen i verksamheten.

Kunden berättar:
”- HL har lett till att jag är mer medveten om vad som påverkar prestation hos oss alla. Kursen gav mig nya verktyg att använda i mitt dagliga arbete. Detta innebär att vi idag jobbar med en mer positiv inställning där vi har en större respekt för varandras olikheter och kan dra nytta av våra styrkor”

Regionschef, IT-teknikkonsultbolag

Deltagare
Kursen vänder sig till personer med ansvar för att leda ledare och som har
ett ekonomiskt ansvar.
Effektmål
Effekten av insatsen skall leda till ökad prestation hos dig som ledare, för dina medarbetare och dess verksamhet.
Mål
Kursen ger en förståelse för grupprocesser och mellanmänskliga relationer samt medvetenheten och verktyg kring vad som skapar goda prestationer. Förutom detta ger den en ökad insikt kring dig själv som person.
Resultat efter utbildningen
- Insikt och förståelse för mina starka respektive svaga sidor som ledare.
- Kunskaper om hur du skapar förutsätttningar, driver och följer upp prestationer i verksamheten.
- Hur Du målformulerar, leder, utvecklar lag och individ.
- Förbättrad effektivitet i kommunikations- och
beslutsprocesser.
- Ökad förmåga att planera och utveckla
enskilda individer och grupp.